ماشین لباسشویی AATCC 135ماشین لباسشویی AATCC 135

کابینت ارزیابی رنگکابینت ارزیابی رنگ

تستر شستشوی سریع رنگتستر شستشوی سریع رنگ

ثبات رنگ در برابر مالش تستر
ثبات رنگ در برابر مالش تستر

دستگاه تست استحکام تک نخ الکترونیکیدستگاه تست استحکام تک نخ الکترونیکی

تستر پارگی ELMENDORFتستر پارگی ELMENDORF

تستر بازدارنده شعله پارچهتستر بازدارنده شعله پارچه

نمونه گیر پارچهنمونه گیر پارچه

آزمایشگاهآزمایشگاه

کوره پایداری در برابر تعریقکوره پایداری در برابر تعریق

تست کننده ثبات رنگ تعریقتست کننده ثبات رنگ تعریق

خشک کن نوردخشک کن نورد

تستر نرخ انقباضتستر نرخ انقباض